NOWA ARANŻACJA WNĘTRZ W BUDYNKU AGORA - I NAGRODA W KONKURSIE

KONTEKST / ZAŁOŻENIA

Projekt konkursowy dotyczy nowej propozycji dla wnętrz budynku Agory, zaprojektowanego przez pracownię JEMS ARCHITEKCI w 2002 roku.

Nowe sposoby pracy, mobilność pracowników, mobilność technologiczna, miniaturyzacja urządzeń i cyfryzacja archiwizacji, są szansą na jeszcze lepsze odzwierciedlenie w aranżacji haseł przyświecających projektantom budynku - „otwartość, komunikacja, ciągłość przestrzeni, przenikanie, zatarcie granic, dialog pomiędzy różnymi rodzajami przestrzeni”.

Pierwotne wartości wizerunku AGORY– otwartość, nowoczesność, przyjazne otoczenie pracy, bezhierarchiczność, swoboda wymiany myśli, łatwość nawiązania dyskusji - mają wciąż aktualne znaczenie.

Bazując na powyższych założeniach przyjęto, że nowa aranżacja ma być kontynuacją pierwot­nych idei funkcjonalnych i przestrzennych architektury budynku, a jej zadaniem jest dostoso­wanie przestrzeni do zmieniających się realiów technologicznych i stworzenie środowiska pracy odpowiadającego współczesnym potrzebom użytkowników.

Aranżacja jest kolejną warstwą w budynku o bardzo silnej tożsamości architektonicznej i jednocześnie mocno zadomowionym, „zamieszkałym”. 

  • klient AGORA S.A.
  • status PROJEKT KONKURSOWY 2018 - I NAGRODA
  • zespół MARCIN GARBACKI, KAROLINA TUNAJEK, MALWINA MĄKA, JOANNA RYŻKO, ZOFIA STACHURA, DAWID ROSZKOWSKI, AGNIESZKA KILIAN

KONCEPCJA PRZESTRZENNA - ROZPLANOWANIE FUNKCJI/ STREFOWANIE

Dostęp do światła dziennego i warunki akustyczne stały się, zgodnie z wytycznymi Zamawiają­cego, najważniejszymi elementami, według których zaplanowano przestrzeń pracy. Nowy układ poprawia warunki oświetlenia i atmosferę akustyczną przestrzeni pracy.

Aranżację charakteryzuje gradacja typów miejsc pracy i gradacja komunikacji od miejsc najbar­dziej ruchliwych do spowolnionych i wyciszonych.

Miejsca pracy indywidualnej oddzielono od stref ruchliwych i hałaśliwych strefami sal spotkań poufnych i kontuarami spotkań ad hoc.

ORGANIZACJA PRZESTRZENNA MIEJSC PRACY

Zaplanowano różnorodne miejsca pracy, spotkań i odpoczynku, aby jak najlepiej dostosować się do nowych modeli pracy bazujących na aktywności i umożliwić pracownikom wybór miejsca pracy dopasowanego do specyfiki ich zadań i preferencji (praca w skupieniu, praca w nieformalnej atmosferze, praca w grupie).

ZIELEŃ

Niewątpliwym walorem przestrzeni, a także czynnikiem współtworzącym mikroklimat budynku, jest zieleń zorganizowana przy ciągach komunikacji pionowej, a także nagromadzona przez lata, rozdrobniona zieleń indywidualnych użytkowników.

W ramach nowej aranżacji, dla użytkowników indywidualnych zaplanowano system kwietników różnej wielkości , umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc pracy. Zieleń zorganizowaną planuje się wzbogacić o kompozycje donic zakomponowanych jako przegrody funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi strefami.